ข้อมูล ณ วันที่ 22  มีนาคม 2562
               ทะเบียนสมาชิก  
               เลขบัตรประชาชน

    ** ทะเบียนสมาชิกไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า (เช่น 12345)

    หากไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ 02-6221451-4 /สป.50650

      - ผู้ดูแลระบบ  คุณพรพรรณ ต่อ 121

   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนนอกหน่วยสรรหา

หมายเหตุ : ต้องยื่นไปถึงที่ทำการสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 61 เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 7 พ.ย. 61 โดยถือตามวันเวลาและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณ์ ฯ