ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566
               ทะเบียนสมาชิก  
               เลขบัตรประชาชน

   (สมาชิกสังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่มีการเลือกตั้ง เนื่องจากมีผู้สมัครฯ เพียง 1 ท่าน)

** ทะเบียนสมาชิกไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า (เช่น 12345)

    หากไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

    สหกรณ์ฯ มท. 0 2622 1451-4 /ต่อ 53 สป.50619ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนแบบกาบัตร (ทางไปรษณีย์) เฉพาะข้าราชการบำนาญเท่านั้น

หมายเหตุ : ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถแจ้งทางไลน์ ของ สอ.มท. หรือทางไปรษณีย์ตามที่ สอ.มท. สำรวจ

ทั้งนี้ ต้องให้ สอ.มท. ได้รับแจ้ง หรือไปรษณีย์ถึง สอ.มท. ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 หากพ้นกำหนดหรือไม่ได้รับแจ้งความประสงค์

จะถือว่าประสงค์เลือกตั้งแบบออนไลน์