ข้อมูล ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2565
               ทะเบียนสมาชิก  
               เลขบัตรประชาชน

    ** ทะเบียนสมาชิกไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า (เช่น 12345)

    หากไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

    สหกรณ์ 02-6221451-4 /สป.50650

    ผู้ดูแลระบบ  คุณพรพรรณ ต่อ 121

   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนนอกหน่วยสรรหา

หมายเหตุ : ต้องยื่นไปถึงที่ทำการสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 64 โดยถือตามวันเวลาและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณ์ ฯ เป็นสำคัญ