ข้อมูล ณ วันที่   9 มกราคม 2566
    ทะเบียนสมาชิก  
    เลขประจำตัวประชาชน

    ** ใส่เลขสมาชิกจำนวน 6 หลัก เช่น 000001 (ถ้าเลขสมาชิกไม่ครบ 6 หลัก ให้เติม 0 ข้างหน้า)