เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


การฝากเงิน

 

การบริการด้านเงินฝาก 

ในปัจจุบันสหกรณ์ได้เปิดให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิก ประเภท 
1. เงินฝากออมทรัพย์ 
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน

1. เงินฝากออมทรัพย์
เงื่อนไข
ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์
ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า บาท
ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
หมายเหตุ
อัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน
สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ปีละครั้งในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ผู้ฝากขอ
ยื่นรับดอกเบี้ยหรือปรับสมุดได้ในวันเปิดทำการ

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงื่อนไข
ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบสหกรณ์
ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีในสหกรณ์กี่บัญชีก็ได้
เงินฝากในบัญชีนั้นยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ในการเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ต้องส่งพร้อมใบส่งเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
การฝากหรือถอนเงินฝากนั้นต้องฝากหรือถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท
การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตรา 1 % ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาท

หมายเหตุ
อัตราดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ณ. วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
บัญชีเงินฝากมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนตั้งแต่ 100,000 บาท สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน
วิธีการฝากเงินกับสหกรณ์
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
2. โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ในนาม “บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตะนาว บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่ 111 - 0 - 76688 - 6 สมาชิกรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกพระยาศรีบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 045 - 1 - 13940 - 2 สมาชิกรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเอง

 

 

 
มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
ก.ค. - ก.ย. 60
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
วารสารย้อนหลังทั้งหมด