ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
               ทะเบียนสมาชิก  
               เลขบัตรประชาชน

             ** เลขสมาชิกไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า