สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

โครงสร้างบุคลากร

นายชานน วาสิกศิริ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

นายกฤษฎิ์ สาริกา

ตำแหน่ง: รองผู้จัดการ

นายพิพัฒน์ อักษรชู

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นายวรพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวนุ่มละไม พิมพ์คำ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายพิสิษฐ์ จงแสง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย

นางสาวศรีประภา พุ่มหนูดำ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวพรพรรณ ครุฑคำ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายพีรพัชร์ สัตยาพันธุ์

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางจิระนันท์ อนันตรัตนชัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนันทนา มิ่งมงคลชัย

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผา

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวมัทนา สุระประสิทธิ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย

นางสาววาสินี ลีละตานนท์

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววรลักษณ์ อารีรักษ์

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวฐายินี ธาราฉัตร

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววันวิสา ทองสงค์

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางเยาวลักษณ์ เทศทอง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปรารถนา กล่ำสกุล

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววัชราภรณ์ เซียงหลิว

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวสุกัญญา ตรีกุล

ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนงลักษณ์ ลดาลลิตสกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปิยะนุช สนธิเพชร

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวยุพา แก้วประเสริฐ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายสุรเชษฐ์ ลิมป์สถาพร

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายโยฤทธิ์ แก้วโกมล

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายพินิจ ช่อจันทร์ผลิ

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย

นางสาวชุติพร มณีโชติ

ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาววชิราภรณ์ ลิมป์สถาพร

ตำแหน่ง: พนักงาน

นายพรพิทักษ์ มณีโชติ

ตำแหน่ง: พนักงาน