สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

การส่งค่าหุ้น

เงินได้รายเดือน 
(บาท)

การถือหุ้นรายเดือน
(หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน
(บาท)

ไม่เกิน 20,000

50 - 150

500 - 1,500

เกิน 20,000 ถึง 30,000

150 - 200

1,500 - 2,000

เกิน 30,000 ถึง 40,000

200 - 250

2,000 - 2,500

เกิน 40,000 ถึง 50,000

250 - 300

2,500 - 3,000

เกิน 50,000 ขึ้นไป

250 - 350

2,500 - 3,500

 

ดาวน์โหลดแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือส่งแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือนได้ที่

E - mail : moicoop@hotmail.com