สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

การส่งค่าหุ้น

เงินได้รายเดือน 
(บาท)

การถือหุ้นรายเดือน
(หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน
(บาท)

ไม่เกิน 10,000

50 - 100

500 - 1,000

เกิน 10,000 ถึง 20,000

100 - 150

1,000 - 1,500

เกิน 20,000 ถึง 30,000

150 - 200

1,500 - 2,000

เกิน 30,000 ถึง 40,000

200 - 250

2,000 - 2,500

เกิน 40,000 ถึง 50,000

250 - 300

2,500 - 3,000

เกิน 50,000 ขึ้นไป

250 - 350

2,500 - 3,500

1. ให้สมาชิกลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนได้กรณีที่สมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดือนได้กรณีที่สมาชิกส่งค่าหุ้นเกินอัตราที่สหกรณ์กำหนด และกรณีที่สมาชิกเกษียณอายุกราชการ

โดยความสมัครใจ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

2. ให้สมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 อัตราเงินเดือนเกิน 10,000 ถึง 20,000 ให้ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500 บาท

ดาวน์โหลดแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือส่งแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือนได้ที่

E - mail : moicoop@hotmail.com