สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

โปรแกรมคำนวณเงินกู้

ตารางคำนวณรายได้

กรุณากรอกจำนวนในรายการที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
ไม่ต้องใส่จุดทศนิยม ในช่องการคำนวณใดๆเลย

รายการรับต่อเดือน
ประเภท จำนวน
1. เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
2. เงินเดือนประจำตำแหน่ง/วิชาชีพ
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 8 และ 8 ว.
4.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7/ลูกจ้าง
5. เงินตอบแทนพิเศษ (2%, 4%) ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
6. อื่นๆ
รวมรายการรับต่อเดือน

ตารางคำนวณรายการหัก

กรุณากรอกจำนวนในรายการที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

รายการหักต่อเดือน
ประเภท จำนวน
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว
3. ภาษี
4. หนี้อื่นๆ (ธนาคาร/สหกรณ์/กยศ./อื่นๆ)
5. ภาษี/ตกเบิก
6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสะสมเพิ่ม
7. เงินกู้ (ธอส.)
8. ชดใช้ทางแพ่ง
9. เงินเรียกคืน
10. เงินสวัสดิการ
11. ค่าฌาปนกิจ
12. หนี้สหกรณ์อื่นๆ
13. อื่นๆ
รวมรายการหักต่อเดือน

ตารางคำนวณรายการหนี้ที่มีอยู่ของสหกรณ์ (รายเดือน)

กรุณากรอกจำนวนในรายการที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

รายการหนี้ที่มีอยู่ของสหกรณ์ (รายเดือน)
ประเภท จำนวน
1. เงินกู้หุ้นตนเอง
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
3. เงินกู้สามัญทันใจ
4. เงินกู้สามัญ (คนค้ำประกัน)
5. เงินกู้สามัญ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
6. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
7. เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8. เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ
9. เงินกู้สามัญปันผลรายปี
10. เงินกู้อเนกประสงค์
11. เงินกู้สูงอายุปลอดต้น
12. เงินกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวืตและทรัพย์สิน (กู้ซื้อปืน)
13. เงินกู้สามัญรวมหนี้ที่เดียว
14. เงินกู้พิเศษสมาชิกเพื่อการศึกษา
15. เงินกู้อื่นๆ ของสหกรณ์ฯ
16. ค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย
รวมรายการหนี้ที่มีอยู่ของสหกรณ์

สถานะการกู้

สถานะการกู้
10% ของรายได้
20% ของรายได้
เงินเดือนคงเหลือ