เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ฝ่ายบัญชี
การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายบัญชี


ผู้ปฏิบัติงาน     

1. นางเยาวลักษณ์    เทศทอง        หัวหน้าฝ่าย
2. น.ส.ปรารถนา      กล่ำสกุล      พนักงาน
3. น.ส.วัชราภรณ์     เซียงหลิว      พนักงาน
4. น.ส.สุกัญญา       ตรีกุล        พนักงาน      

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. จัดทำบัญชีรายรับ – จ่าย ประจำวันให้ตรงกับเงินสด และเงินฝากธนาคาร
2. ทำสลิปลูกหนี้ – เจ้าหนี้ และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายประจำวัน และสลิปลูกหนี้ – เจ้าหนี้ เป็นเวลา 10 ปี เมื่อครบกำหนดให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการขออนุมัติทำลาย
3. ทำสมุดสรุประจำวัน และแยกประเภท
4. ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ทางบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
5. ลงบัญชียอดเงินตามงบหน้า แต่ละเดือนของงานทะเบียน และตรวจสอบยอดในงบหน้าและรายละเอียด ส่งเก็บในแต่ละเดือนให้ตรงกัน
6. จัดทำงบกำไร ขาดทุน งบดุล และรายละเอียดตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ฯ กำหนด และนำส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
7. ทำรายการปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชีในวันสิ้นปี
8. ตรวจยอดรายละเอียดครุภัณฑ์ จัดทำค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกสิ้นปี
9.  ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดทุนเรือนหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกโดยให้ตรงกับฝ่ายทะเบียน
10.ตรวจสอบสรุปรายละเอียดรายการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ตัวแทน ร่วมกับฝ่ายทะเบียน โดยสรุปยอดจัดส่ง ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป ก่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
11.จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบสำหรับผู้สอบบัญชี ต้องเสนอกรมตรวจบัญชี ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ
12.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคุมยอดงบประมาณให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
13.จัดทำสัญญาจ้างผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี และส่งเอกสารแจ้งกรมตรวจบัญชี
14.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
15.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

มุมสมาชิก
 
 

 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด