เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ฝ่ายสินเชื่อ
การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายสินเชื่อ


ผู้ปฏิบัติงาน     

1. นายพิพัฒน์    อักษรชู              หัวหน้าฝ่าย
2. นายพินิจ       ช่อจันทร์ผลิ        พนักงาน
3. นายวรพงศ์     ธนพาณิชย์วัฒนา    พนักงาน
4. นางสาวชุติพร  มณีโชติ            พนักงาน
5. นางสาวนุ่มละไม  พิมพ์คำ          พนักงาน
6. นายพรพิทักษ์  มณีโชติ            ลูกจ้างชั่วคราว
 
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. งานนิติกร
1.1  ยกร่างและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ การให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.2  การดำเนินการทางคดี
1.3  การประเมินหลักทรัพย์
1.4  การจัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
1.5  ทำหนังสือทวงถามและติดตามชำระหนี้ ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน , คณะกรรมการดำเนินการ
2. งานสินเชื่อ
2.1  รับคำขอกู้เงินของสมาชิก ลงทะเบียนรับคำขอกู้
2.2  ตรวจสอบสิทธิการขอกู้  การค้ำประกัน และเอกสารประกอบสัญญากู้
2.3  ส่งฝ่ายทะเบียนหุ้น , ตรวจสอบหุ้นและหนี้ , สถานภาพของสมาชิก ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบ  ลายมือชื่อ ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
2.4  รวบรวมเสนอคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
2.5  สรุปผลการอนุมัติเงินกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้มีอำนาจแล้วให้ถูกต้อง และส่งฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก
2.6  ออกเลขที่หนังสือกู้ และหนังสือค้ำประกัน ในทะเบียนหนังสือกู้ทุกประเภท
2.7  เก็บรักษาสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.  ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

 

 
มุมสมาชิก
 
 
รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด
 
 

E-mail สหกรณ์ฯ

moicoop@hotmail.com