เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น
  ธนาคารและหน่วยงานอื่นๆ
 
 


ตรวจสอบภายใน

 

การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายตรวจสอบภายใน


ผู้ปฏิบัติงาน
1. นางจิระนันท์    อนันตรัตนชัย   หัวหน้าฝ่าย  
2. นางสาวนันทนา  มิ่งมงคลชัย    พนักงาน  
3. นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผา    พนักงาน

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน  สัญญาเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินกู้สามัญให้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พร้อมกับพนักงานสินเชื่อ
2. ให้ควบคุมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ รวมทั้งการตรวจสอบการเรียกเก็บดอกเบี้ยในกรณีมีการชำระพิเศษ
คืนใบเสร็จ หรือสมาชิกค้างชำระ
3. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของสมาชิกในการกู้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ของสมาชิก ว่ากู้ไปทำประโยชน์อะไร เช่น กู้ไปซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
เพื่อชำระหนี้ การศึกษา ฯลฯ
4. ตรวจสอบสรุปผล หุ้น – หนี้ ประจำเดือน ที่ฝ่ายทะเบียน  และฝ่ายบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว นำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน
5. ตรวจสอบลูกหนี้ตัวแทน หักส่งระหว่างฝ่ายบัญชี และฝ่ายทะเบียนหุ้น – หนี้ ก่อนเสนอผู้จัดการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนถัดไป
6. ตรวจสอบปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก
7. ตรวจสอบบัญชีเงินสดรับ – จ่าย จากเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมทั้งใบสำคัญรับ – จ่าย
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
9. ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

 

 

 

 
 
มุมสมาชิก
 
 

 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด
 

E-mail สหกรณ์ฯ

moicoop@hotmail.com