เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่างๆ
This watch design from the dial to the luminous numbers of colors, propeller pointer shape, then riveted calfskin strap. If through it all back to the era of omega replica elite fighting Mark 9 1936 start-up, but it incorporates new watches including the IWC self-movement, manual winding mechanism to prevent excessive slip clutch to breitling replica the chain, as well as magnetic titanium case soft iron inner shell these innovative modern watchmaking. Of course, the 55 mm diameter in terms of who are the king of SIZE, but because of the watch with swiss replica watches a titanium alloy, less than 150 grams of weight can be regarded as acceptable. Watch worn outside the rage last year, in my opinion, this watch is the most suitable for this trend wonderful works.
 
 


วัตถุประสงค์

     สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
   ของสหกรณ์
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
   แห่งชาติกำหนด
13. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
15. ร่วมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
16. กระทำการต่างๆตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วนสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป
   ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้
   ยืมเช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนองจำนำหรือรับจำนนด้วยวิธีอื่นใด    ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ   หรือบุคคลอื่นใด
19. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
  ของสหกรณ

 
มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
ต.ค.- ธ.ค. 59
วารสารย้อนหลังทั้งหมด