เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ฝ่ายทะเบียนหุ้น-หนี้
การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนหุ้น – หนี้
 

ผู้ปฏิบัติงาน     

1. นางสาวนงลักษณ์   ลดาลลิตสกุล  หัวหน้าฝ่าย
2. นางสาวยุพา    แก้วประเสริฐ     พนักงาน
3. นางสาวปิยะนุช    สนธิเพชร     พนักงาน
4. นายสุรเชษฐ์       ลิมป์สถาพร    พนักงาน
5. นายโยฤทธิ์        แก้วโกมล      พนักงาน

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. จัดทำและตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
2. การเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น และเงินงวดชำระหนี้
-  รับหนังสือแจ้งความจำนง
-  เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
3. ประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลการซื้อหุ้นรายเดือน , การชำระหนี้ , การฝากเงินรายเดือน , ค่าธรรมเนียม และเงินสวัสดิการต่าง ๆ  ในแต่ละเดือนโดยการประสานตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีในการจัดเก็บจากตัวแทนหักส่ง
4. ตรวจสอบสถานภาพหุ้น และหนี้สิน , ที่อยู่ ของสมาชิกเมื่อสมาชิกยื่นคำขอกู้ ให้แก่ฝ่ายสินเชื่อ
5. สรุปยอด หุ้น – หนี้ ประจำเดือน ให้ตรงกับฝ่ายบัญชี
-  จัดทำรายละเอียดทุนเรือนหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิก โดยให้ตรงกับฝ่ายบัญชีประจำวัน , ประจำเดือนและประจำปี
-  จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิก
-  จัดทำหนังสือรับรองยอดทุนเรือนหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิก
-  สรุปจำนวนสมาชิกแยกตามหน่วยงานประจำเดือน และประจำปี
-  จัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก แยกตามประเภทกู้ เป็นระยะสั้น และระยะยาว ประจำปีบัญชี
-  ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก ระหว่างสหกรณ์ฯ
-  ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก กับกรมบังคับคดี และนำส่งเงินปันผล
6. จัดทำหนังสือยืนยันยอด หุ้น –  หนี้ และอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก ก่อนสิ้นปีทางบัญชี
7. จัดทำรายการจำนวนเงินปันผลตามหุ้นและเฉลี่ยคืนให้สมาชิก
8. ทำหนังสือทวงถามและติดตามการชำระหนี้ ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ (กรณีผิดนัดส่งหุ้น , หนี้ , ลาออก , ปลดออก , ไล่ออก)
9. สมาชิกลาออก
-  รับใบลาออก – ตรวจสอบหุ้นและหนี้สิน ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
-  เสนอประธานกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

10. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-  การจัดทำและดูแลพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์
-  การบันทึก ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายการต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลทะเบียนหุ้นหนี้ ข้อมูลรายการสมาชิก เป็นต้น
-  การจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
11. การเบิกจ่ายกองทุนประเภทต่างๆ
-  การเบิกจ่ายกองทุนสาธารณประโยชน์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนเกษียณอายุราชการ และกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
13. ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

 

มุมสมาชิก
 
 

 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด
 
 

E-mail สหกรณ์ฯ

moicoop@hotmail.com