เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ มท.มีความจำเป็นต้องงดรับการเพิ่มหุ้นของสมาชิกมากกว่า
อัตราที่กำหนด ตั้งแต่เดือน มี.ค.2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ไม่กระทบกรณีสมาชิกที่เพิ่มหุ้นมากกว่าอัตราปกติซึ่งดำเนินการ
ไว้แล้วก่อนหน้านี้
 
 
เงินได้รายเดือน 
(บาท)
การถือหุ้นรายเดือน
(หุ้นละ 10 บาท)
เป็นเงินจำนวน
(บาท)
ต่ำกว่า 10,000 50 500
เกินกว่า 10,000 ถึง 20,000 100 1,000
เกินกว่า 20,000 ถึง 30,000 150 1,500
เกินกว่า 30,000 ถึง 40,000 200 2,000
เกินกว่า 40,000 250 2,500

 

 ดาวน์โหลดแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือส่งแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือนได้ที่

E - mail : moicoop@hotmail.com

 
 
มุมสมาชิก
 
 
 
วารสาร สอ.มท.
เม.ย.- มิ.ย. 60
ม.ค.- มี.ค. 60
ต.ค.- ธ.ค. 59
วารสารย้อนหลังทั้งหมด