เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น ๆ
 
  ธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
 
 


ส่งค่าหุ้น

 
 
เงินได้รายเดือน 
(บาท)
การถือหุ้นรายเดือน
(หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน
(บาท)

ไม่เกิน 10,000
50 - 100
500 - 1,000
เกิน 10,000 ถึง 20,000
100 - 150
1,000 - 1,500
เกิน 20,000 ถึง 30,000
150 - 200
1,500 - 2,000
เกิน 30,000 ถึง 40,000
200 - 250
2,000 - 2,500
เกิน 40,000 ถึง 50,000
250 - 300
2,500 - 3,000
เกิน 50,000 ขึ้นไป
250 - 350
2,500 - 3,500

 - ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562

 ดาวน์โหลดแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือส่งแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือนได้ที่

E - mail : moicoop@hotmail.com

 
 
มุมสมาชิก
 
 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

E-mail สหกรณ์ฯ

moicoop@hotmail.com