เกี่ยวกับสหกรณ์
 
  หน่วยงานภายใน
 
  ดาวน์โหลด
 
  อื่น
  ธนาคารและหน่วยงานอื่น
 
 


ฝ่ายอำนวยการ
การมอบหมายงานในหน้าที่
ฝ่ายอำนวยการ


ผู้ปฏิบัติงาน     

1. นายพินิจ          ช่อจันทร์ผลิ        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2. นางสาศรีประภา    พุ่มหนูดำ          พนักงาน
2. นางสาวพรพรรณ    ครุฑคำ          พนักงาน
3. นางสาววชิราภรณ์    ลิมป์สถาพร    พนักงาน
4. นายพีรพัชร์          สัตยาพันธุ์      พนักงาน

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. สารบรรณ ธุรการ
-    รับหนังสือส่งคำขอกู้ แยกเรื่อง - เสนอหนังสือ – ร่างโต้ตอบหนังสือ – พิมพ์หนังสือ – เก็บหนังสือ
-    การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
-    เก็บและรักษาบัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วน
-    เก็บและรักษาหนังสือการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกให้ถูกต้อง
2. การรับสมัครสมาชิก
-    รับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก , ตรวจคุณสมบัติสมาชิก  ,เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก , จัดทำทะเบียนสมาชิก , แจ้งผู้สมัครทราบ
3. งานประชุม
-    การดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
-    การจัดการประชุม ได้แก่ การประชุมใหญ่ ,การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ , การประชุมคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมาย
-    การเก็บรวบรวมรายงานมติ และข้อสังเกต การประชุมต่างๆ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
-    การจัดทำรายงานประจำปี
4. งานพัสดุ
-    การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสหกรณ์ , สรุปพัสดุคงเหลือประจำปี
-    การจัดทำทะเบียนและดูแลรักษาพัสดุ รวมทั้งอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสหกรณ์
-    จัดสถานที่ประชุมและอำนวยความสะดวกในการประชุม
-    ดูและการเปิด – ปิดสำนักงาน การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย
-    ตรวจตราควบคุม และดูแลการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ ตลอดจนบำรุงรักษา
5. การจัดสัมมนา – ประชาสัมพันธ์
-    การประชาสัมพันธ์ และการจัดทำเอกสารเผยแพร่
-    การจัดสัมมนา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และสมาชิก
6. งานใดที่มิได้มอบหมายให้ฝ่ายใดปฏิบัติหรือรับผิดชอบโดยเฉพาะ ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ
7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

8. ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้สอบทานงานที่ปฏิบัติ

 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

 
มุมสมาชิก
 
 

 

รายงานกิจการ สอ.มท.
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
วารสาร สอ.มท.
วารสารย้อนหลังทั้งหมด